Taxa salubrizare

Informații utile privind taxa de salubrizare

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vă aduce la cunoștință faptul că începând cu data de 11.04.2017 persoanele fizice și persoanele juridice datorează  taxă de salubrizare pentru serviciul de salubrizare prestat. Începând cu aceeaşi dată, nu mai este necesar să aveţi un contract separat cu o firmă pentru ridicarea deşeurilor/gunoiului.

Instituirea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi persoane juridice, precum și încasarea de către D.G.I.T.L. Sector 4 a fost aprobată prin H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017 și H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, acte normative ce pot fi vizualizate pe site-ul instituției noastre www.dgitl4.ro la secțiunea Informații de interes public/Buletin informativ/Legislație.

În cazul persoanelor fizice, taxa de salubrizare se va stabili în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă, inclusiv minori. Pentru anul 2017, taxa de salubrizare va fi de 5,03 lei de persoană/lună.

În cazul persoanelor juridice, taxa de salubrizare se stabilește în funcţie de volumul de deşeu generat pe fiecare lună și de tipul de persoană juridică, respectiv societate cu răspundere limitată-debutant și alte categorii de persoane juridice. În situația în care o persoană juridică deține sau ocupă imobile rezidențiale, destinație stabilită conform Codului fiscal, taxa se va calcula în funcție de numărul de persoane, iar dacă aceasta deține sau ocupă imobile nerezidențiale, taxa se va calcula pe volumul de deşeu generat exprimat în m3 pe fiecare lună. Pentru anul 2017, în cazul societăților cu răspundere limitată-debutant taxa de salubrizare va fi de 40 lei/m3, iar pentru celelalte categorii de persoane juridice, taxa va fi de 50 lei/ m3.

Impunerea inițială a taxei pentru anul 2017 se va face din oficiu, integral, pe baza informațiilor primite de la asociațiile de proprietari sau locatari și, parțial, pe baza informațiilor primite de la alte entități în celelalte situații, urmând ca în caz de neconcordanță să se regularizeze pe baza declarației utilizatorului, toate cele de mai sus fiind corelate cu celelalte date la care instituția are acces.

            Informații privind stabilirea taxei de salubrizare în cazul asociațiilor de proprietari sau locatari, precum și pentru cei care nu sunt membri ai acestora

          Asociațiile de proprietari sau locatari au obligația de a transmite, către institutia noastră, un tabel cuprinzând numărul de persoane ce locuiesc în fiecare apartament în lunile anterioare celei în care se face raportarea conform anexei nr. 3, care se poate descarca on-line de la adresa www.dgitl4.ro sau ridica de la sediile noastre. Transmiterea tabelului se face prin:

- e-mail, în format electronic fișier tip doc.(Word) sau xls.(Excel) și pdf semnat la adresa  taxasalubrizarepf@dgitl4.ro;

- poștă cu confirmare de primire la adresa str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54 cu condiția să atașeze pe stick/CD forma electronică a tabelului;

- depunere personală la sediile instituției noastre, cu condiția să prezinte pe stick/CD și forma electronică a tabelului.

Nu este necesară retransmiterea tabelului dacă nicio rubrică din tabelul transmis anterior nu s-a modificat!

Impunerea inițială a taxei pentru anul 2017, în cazul apartamentelor la bloc, se va face pe baza informațiilor furnizate de asociatiile de proprietari sau locatari cuprinzând datele deținute la data de 1 a lunii în care se completează și se depune tabelul.

 Nu este necesară o declarație separată din partea utilizatorului - persoană fizică în situația în care numarul de persoane comunicat de asociație prin tabelul menționat mai sus corespunde cu realitatea!

          Persoanele fizice care nu sunt membrii ai unei asociații de proprietari sau locatari ori locuiesc la curți au obligația de a depune până pe data de 12.06.2017 o declarație care să cuprindă informații cu privire la numărul de persoane ce locuiesc la adresa respectivă conform anexei nr. 2 care se poate descărca on-line de la adresa www.dgitl4.ro sau ridica de la sediile noastre. Declaratia  se poate depune prin e-mail (semnată și scanată) la adresa taxasalubrizarepf@dgitl4.ro, direct la sediile D.G.I.T.L. Sector 4 sau prin poștă cu confirmare de primire.  Numărul de persoane pentru care se datorează taxa de salubrizare include orice persoană majoră și minoră care locuiește la adresa respectivă. Este suficient ca o singură persoană care locuiește la adresa respectivă să depună declarație cu  numele și datele de identificare ale celorlalte persoane ce locuiesc la adresa respectivă.

Informații privind stabilirea taxei de salubrizare în cazul chiriașilor care dețin locuințe de stat

În situația imobilelor retrocedate în baza Legii nr. 114/1996 sau a Legii nr. 10/2001, iar proprietarul este obligat de a menține cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligația de depunere a declarației și de plata a taxei revine chiriașului.

Informații privind stabilirea taxei de salubrizare în cazul moștenitorilor proprietarului imobilului care a decedat

În cazul în care proprietarii imobilului au decedat, moștenitorii sau persoanele care locuiesc în acel imobil au obligația de a achita taxa de salubrizare, care se va stabili în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în imobilul respectiv, pe baza declaratiei depuse sau a tabelului transmis din oficiu de asociația de proprietari sau la solicitarea serviciului de specialitate din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București sau pe baza altor date și informații relevante, după caz.  În acest caz, impunerea va fi temporară până la data dezbaterii succesiunii.

În situația unui imobil cu mai mulți proprietari se vor aplica următoarele reguli:

- dacă unul dintre proprietari este decedat, taxa de salubrizare va fi stabilită, calculată și încasată de la ceilalți coproprietari, aceștia preluând și cota-parte deținută de la cel decedat;

- dacă toți proprietarii sunt decedați, fiecare persoană fizica majoră care locuiește la adresa respectivă este asimilată cu proprietarul și are obligația de a depune declarație (Anexa nr. 2) pentru stabilirea taxei de salubrizare, aceasta datorând taxa inclusiv pentru persoanele minore aflate în întreținere, cu excepția soțului și soției, unde este suficientă doar o singură declarație, anexând copie de pe actele de identitate ale soțului și sotiei și certificatul de căsătorie.

În cazul persoanelor care locuiesc in imobile care nu au proprietari de drept, se aplică aceleași reguli ca și în cazul imobilelor ale căror proprietari au decedat.

                                       Alte informații utile

Taxa de salubrizare se stabilește și se datorează doar de către titularii de rol fiscal ai clădirii, aceștia având obligația de a achita taxa și pentru toate persoanele care nu sunt proprietari și locuiesc la adresa respectivă. Taxa se calculează în mod egal și proporțional cu numărul titularilor de rol fiscal și/sau cotelor deținute și se recuperează de la aceștia din urmă.

Depunerea peste termenul legal a declarației sau nedepunerea acesteia poate atrage sancționarea utilizatorului serviciului cu amendă contravențională. Cuantumul amenzii aplicate poate fi între 200 lei și 500 lei.

În cazul neprimirii la adresă a unei înstiințări de plată până la termenul scadent de plată, obligația fiscală de a achita taxa subzistă, utilizatorii persoane fizice sau juridice având obligația de a consulta site-ul www.dgitl4.ro sau la sediul  D.G.I.T.L. Sector 4.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 va impune din oficiu și utilizatorii persoane fizice sau juridice care nu respectă prevederile legale în funcție de informațiile sau bazele de date deținute de către aceasta sau puse la dispoziție de alte instituții publice.

Dacă pe parcursul anului intervin modificări (schimbare proprietar, număr de persoane, cantitate deșeuri colectată etc.) taxa de salubrizare se modifică potrivit noilor condiții începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a produs schimbarea, daca există documente relevante sau de la data depunerii declarației de către utilizator. Noua declaratie trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data modificarii. În primă etapă, tabelele se vor transmite o singură dată pe an sau oridecâteori se modifică informaţiile din tabel.

Taxa de salubrizare datorată pe întregul an fiscal se poate achita fie integral, fie în două tranșe egale respectiv 31 martie și 30 septembrie.

Taxa de salubrizare instituită pe parcursul anului se achită la cel mai apropiat termen de plată, următor instituirii, din cele prevăzute mai sus. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întarziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Taxa de salubrizare se stabilește și se datorează doar de către titularii de rol fiscal ai clădirii sau de către chiriaș.

 Informații utile pentru persoane juridice

           Persoanele juridice au obligația de a depune declarația (Anexa nr. 2) până la data de 12.06.2017 prin următoarele modalități:

- în format electronic fișier tip doc.(Word) sau xls.(Excel) și pdf semnat la adresa  taxasalubrizarepj@dgitl4.ro,

- prin poștă cu confirmare de primire la adresa str. Serg. Nițu Vasile nr. 50-54;

-sau prin împuternicit, la sediile instituției noastre.

În baza acestei declarații impunerea taxei se va face provizoriu, urmând ca la începutul anului următor să se facă regularizarea pe baza datelor comunicate până la data de 31 ianuarie de către operatorul de salubrizare care a ridicat deșeul.

Pentru o informare cât mai completă vă rugăm vizualizați site-ul www.dgitl4.ro sau să sunați la numărul de telefon 021.40.50.802